Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

bimberowo
bimberowo
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viapodprzykrywka podprzykrywka
bimberowo
6854 00a3 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
bimberowo
  Czasami wydaje mi się, że Bóg siedzi sobie w swoim wielkim fotelu i trzymając w ręce pech, rozdziela go na różnych ludzi. A ja po prostu zbyt często stoję w kolejce z nadzieją, że tym razem chodzi o miłość.
— i wszystko jasne...
bimberowo
6544 2abc 500
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
bimberowo
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaoutoflove outoflove
bimberowo
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
bimberowo
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
bimberowo

June 23 2017

bimberowo
2889 80f9
Reposted fromdiebitchess diebitchess viasziiiz sziiiz
bimberowo
2188 5242 500
bimberowo
1840 0d35
Reposted frommeem meem viasziiiz sziiiz
bimberowo
bimberowo
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viasziiiz sziiiz
bimberowo
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viasziiiz sziiiz
bimberowo
2162 bb10 500
bimberowo
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasziiiz sziiiz
bimberowo
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasziiiz sziiiz
bimberowo
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaoutoflove outoflove
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl