Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

bimberowo
4447 6123 500

June 23 2018

bimberowo
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viablackmoth7 blackmoth7
bimberowo
- W dzisiejszych czasach ludzie tacy jacyś pospinani chodzą...
A ja mógłbym podsumować drogę do szczęścia i spokoju w trzech słowach. 
Nie przywiązuj wagi do drobnostek.
- To było pięć słów...
- I o tym właśnie mówię.
— unknown
bimberowo
6281 9a5b 500
Reposted fromexistential existential viaemtezmazupe emtezmazupe

June 09 2018

bimberowo
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy - "Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacudoku cudoku
bimberowo
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
bimberowo
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaEllaElla EllaElla
bimberowo
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
bimberowo
4820 4878
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
bimberowo
O zgrozo. W ile jeszcze życiowych błędów wpakuję się z uśmiechem na ustach i przeświadczeniem w głowie "trudno, żyje się raz"?
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadirtyliar dirtyliar
bimberowo
bimberowo
2123 4edf
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
bimberowo
0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viascorpix scorpix
bimberowo
Reposted frommrs-cold mrs-cold viascorpix scorpix
bimberowo
8190 df7b
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacalaverite calaverite
bimberowo
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viamyszkaminnie myszkaminnie
bimberowo
4210 0ccd 500
Reposted fromrichardth richardth viamessinhead messinhead

June 07 2018

bimberowo

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
bimberowo
6508 e96c 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl